įkrovos indikatorius - индикатор зарядки

Post Reply
Aleksandr Volosevich
Posts: 542
Joined: Mon Mar 23, 2020 1:01 pm

įkrovos indikatorius - индикатор зарядки

Post by Aleksandr Volosevich »

Ribotos srovės akumuliatoriaus įkrovos indikatorius

Srovės ribotuvas surenkamas ant dviejų bipolinių, npn konstrukcijų, tranzistorių, kurių h21e (srovės perdavimo koeficientas) yra ne mažesnis kaip 80 ... 100. Įėjimo įtampa praeina per rezistorių R1 į tranzistoriaus VT1 baze ir atidaro jį. Tranzistorius VT1 veikia soties režimu,
todėl didžioji įėjimo įtampa eina į maitinimo šaltinio išėjimą.
Kai per srovės jutiklį R3 tekanti srovė bus mažesnė už slenkstį (~ 200–230 mA), tranzistorius VT2 uždaromas, o šviesos diodas VD1 neužsidega. Kai tik įtampos kritimas per R3 viršija 0,7v (tranzistoriaus atidarymo slenkstis), atsidaro tranzistorius VT2, įsijungia šviesos diodas VD1, o tranzistorius VT1 pradeda užsidaryti, srovė per apkrovą sumažėja iki vertės, kurią nustato rezistorius R3.
Schemoje nurodytu rezistoriumi R3 - 3,6Ω, ribinė srovė yra maždaug 200–230mA.
Apskaičiuokite krūvį ribojančią srovę yra labai paprasta.
Pvz .
Reikia apskaičiuoti rezistorių R3, 100 mA srovei.
Mes žinome, kad įtampos kritimas per rezistorių R3 turėtų būti 0,7v.
Todėl turimi duomenys - R =?; U = 0,7v = 700mV; I = 100mA = 0,1A turi būti įterptas į formulę R = U: I
R = 700mV: 100mA (arba 0,7v: 0,1A)
Gauname - R = 7Ω.

Reikėtų prisiminti:
1 - didinant įkrovimo srovę, tranzistorius VT1 turi būti aprūpintas radiatoriumi.
2 - Labai paprasta apskaičiuoti, kiek laiko reikia įkrauti akumuliatorių.
Akumuliatorius turėtų būti įkrautas per 12 valandų, ir įkrovimo srovė turėtų būti 10% jos talpos.. Tai yra - kad įkrauti akumuliatorių 100 procentų, reikia 120 procentų energijos.
3 - Dauguma „Ni-Cd“ akumuliatorių gamintojų garantuoja akumuliatoriaus specifikacijas tik su 0,1C įkrovimo srovei.
4 - Šiuo metu įstatymai riboja Ni-Cd baterijų naudojimą civilinėje srityje.

Užduotis:
1 - Supaprastinkite ir nubraižykite schemą - neįtraukdami srovės ribojimo funkcijos ir palikdami tik įkrovos srovės indikacija.
2 - Apskaičiuokite schemоs detales, kai Uin = 13,6v: I = 300mA, VD1 = (1,5v; 10mA)


Индикатор зарядки аккумулятора с ограничением по току.

Ограничитель тока собран на двух биполярных, npn структуры, транзисторах с h21e (коэффициентом передачи по току) не менее 80... 100. Входное напряжение через резистор R1 поступает на базу транзистора VT1 и открывает его. Транзистор VT1 работает в режиме насыщения, поэтому большая часть входного напряжения
поступает на выход источника питания. При токе протекающем через датчика тока R3, меньше порогового (~200-230mA), транзистор VT2 закрыт, и светодиод VD1 не горит. Как только падение напряжения на R3 превысит 0,7v (порог открывания транзистора), транзистор VT2 откроется, включится светодиод VD1, а транзистор VT1, начнет закрываться, ток через нагрузку уменьшится до значения определяемого резистором R3.
При указанном на схеме резисторе R3 – 3,6Ω ток ограничения приблизительно равен 200-230mA.
Пересчитать ток ограничения на другое значение очень просто.
Например:
Требуется рассчитать резистор R3 на ток 100 mA.
Нам известно, что падение напряжения на резисторе должно быть 0,7v.
Следовательно, имеющиеся данные - R=?; U=0.7v=700mV; I=100mA=0.1A подставляем в формулу R=U:I
R=700mV :100mA или 0.7v : 0.1A
Получаем - R=7Ω.

Следует помнить:
1 - При увеличении тока зарядки, транзистор VT1 необходимо обеспечить радиатором. 2 – 2 - Рассчитать сколько времени потребуется заряжать аккумулятор очень просто.
Зарядку аккумулятора следует производить током 10 % от его емкости в течение 12 часов. То есть –для зарядки аккумулятора на 100 процентов, требуется 120 процентов энергии.
3 - Большинство производителей Ni-Cd аккумуляторов гарантирует паспротные данные аккумуляторов при токах зарядки 0,1С.
4 - Применение Ni-Cd аккумуляторов в гражданской сфере в данный момент ограничено законами.

Задание:
1 - Упростите и начертите схему - исключив функцию ограничения тока и оставив только индикацию тока заряда.
2 – Рассчитайте элементы схемы для значений Uin = 13,6v: I = 300mA, VD1= (1.5v; 10mA)
Attachments
ограничитель  предельного  тока.JPG
ограничитель предельного тока.JPG (30.5 KiB) Viewed 9118 times

Post Reply